enhu
Kezdőlap Jelentések Bannerek / hirdetések Személyes adatok  
Bejelentkező oldal  |  Bejelentkezés  |  Regisztráció  |  Elérhető termékek
Kezdőlap

Kezdőlap: Használati feltételek

Együttműködési (affiliate) szerződés online marketing és értékesítési együttműködés megvalósítására

 

Amely létrejött egyrészről az

Online Média Zrt.

Székhely: 1145 Budapest, Szugló utca 54.

Adószám: 11778516-2-42

Cg.: 0110043988

Képviseli: Herskovits Péter - cégvezető

a továbbiakban Megbízó,

 

másrészről

Név:

Székhely:

Adószám:

Cg.:

Bankszámlaszám:

Képviseli:

a továbbiakban Megbízott, együttesen a továbbiakban Felek

között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

 

I. A szerződés tárgya és teljesítése

1. A megbízás tárgya a Megbízó üzleti tevékenységének előmozdításához kapcsolódó marketing tevékenység, amelynek keretében Megbízott az általa üzemeltetett weboldal(ak)on a Megbízó szolgáltatásait, SzállodaVouchereit népszerűsíti, értékesíti. Ennek módja a Megbízó logójának, bannereinek, szöveges leírásainak feltüntetése a weboldalon oly módon, hogy azokra való kattintással az érdeklődők a Megbízó weboldalára navigálódjanak. Ennek ellenértékeként Megbízó a Megbízottnak a III. fejezetben foglaltak szerint jutalékot fizet mindazon értékesítési árbevétel után, amely jelen együttműködés alapján Megbízónál realizálódik, azaz a Megbízottnak jutalék akkor jár, ha az ő weboldaláról történő navigálás következtében Megbízónál értékesítési árbevétel keletkezik.

 

II. A szerződés hatálya, módosítása és megszűnése

1. Jelen szerződés az aláírását követően akkor lép hatályba, amikor a Megbízó e-mailben elküldi Megbízottnak az együttműködéshez szükséges internetes rendszerhez való hozzáférést biztosító felhasználóneveket, jelszavakat. Jelen szerződés határozatlan időre jön létre.

2. Jelen szerződés csak írásban és a Felek közös megegyezésével módosítható.

3. Jelen szerződést Megbízó, írásban mondhatja fel és a partnerfiókhoz történő hozzáférést felfüggesztheti.

4. Amennyiben a felmondás oka nem a Megbízott súlyos szerződésszegése, úgy Megbízó köteles helyt állni a Megbízott által jelen szerződés teljesítése érdekében már elvállalt kötelezettségekért.

5. Jelen szerződést Megbízott a Megbízó súlyos szerződésszegése esetén írásban, azonnali hatállyal felmondhatja. Megbízott alapos ok nélküli felmondása esetén köteles a Megbízó minden ebből származó kárának megtérítésére.

6. Jelen szerződést bármelyik fél indoklás nélkül, írásban, 30 napos felmondási idővel felmondhatja.

7. A szerződés megszűnése után teljesült értékesítési ügyletek után Megbízott jutalékra nem jogosult.

 

III. Jutalék és elszámolható költségek

1. Megbízott az I. fejezetben meghatározott szolgáltatásokért jelen szerződés alapján létrejövő ügyletek után jutalékra jogosult, amennyiben a Megbízó által nyújtott szolgáltatás ellenértéke Megbízó részére teljes egészében kiegyenlítésre került.

2. Az 1.pont szerinti értékesítési ügyletek tekintetében Megbízott jutalékként az értékesítés összértékének bruttó 10%-ára jogosult.

3. Megbízott nem jogosult a jutalékon túl egyéb költségek továbbhárítására.

 

IV. Elszámolási és fizetési feltételek

1. Megbízó interneten keresztül elérhető felületen (partnerfiók) folyamatos hozzáférést biztosít Megbízott részére az alábbi információkhoz:

- jelen szerződés szerinti együttműködés alapján létrejött értékesítési tranzakciók mennyiségéről és értékéről.

2. Megbízott a partnerfiók nyilvántartása alapján minden hónap 10. napjáig az előző hónapra vonatkozó jutalék összegéről számlát állít ki Megbízó felé. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az adott időszak jutalékának (ÁFÁ-val növelt) összege a 10.000 Ft-ot nem haladja meg, Megbízó az adott időszaka vonatkozó számla kiegyenlítését későbbi időszakok számláinak kiegyenlítésével összevonhatja. A számla alapja a partnerfiók nyilvántartása, melyet Megbízott kinyomtatva mellékel a számla mellé.

3. Amennyiben a Megbízott által benyújtott számla (számlák) összege eléri a 10.000 Ft-ot, Megbízó annak beérkezésétől számított 15 munkanapon belül átutalással megfizeti a feltüntetett összeget (összegeket) Megbízott bankszámlájára.

4. A Megbízó késedelmes fizetése esetén a Ptk. kapcsolódó rendelkezései az irányadóak (301/A. §).

 

V. A Megbízott kötelezettségei

1. A Megbízott köteles a jelen szerződés I. fejezete szerint meghatározott szolgáltatást a saját maga által biztosított eszközökkel, a mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezéseit betartva teljesíteni.

2. A Megbízott köteles a tudomására jutott, a szerződés tárgyát, teljesítését érintő minden lényeges tényről vagy körülményről a Megbízót haladéktalanul tájékoztatni, a szerződés teljesítése érdekében a Megbízóval együttműködni.

3. Megbízott köteles a számára rendelkezésre bocsátott kódokat és adatokat változtatás nélkül felhasználni és bizalmasan kezelni.

4. Megbízott kötelezettséget vállal, hogy a Megbízó jelen szerződésben meghatározott együttműködéssel érintett szolgáltatásai/weboldala szempontjából versenytársnak tekinthető szolgáltatások/weboldalak tekintetében hasonló célú vagy jellegű megállapodást, illetve szolgáltatást csak a Megbízó előzetes írásbeli tájékoztatása mellett teljesít.

5. Megbízott a Megbízó arculati elemeinek használatára kizárólag a megbízás eredményes ellátásához kapcsolódóan és az ahhoz szükséges mértékben jogosult.

 

VI. A Megbízó kötelezettségei

1. A Megbízó köteles a jelen szerződés III. fejezete szerinti jutalékok nyilvántartásához és elszámolásához szükséges megbízható informatikai rendszert üzemeltetni vagy igénybe venni.

2. A Megbízó köteles a tudomására jutott, a szerződés tárgyát, teljesítését érintő minden lényeges tényről vagy körülményről a Megbízottat haladéktalanul tájékoztatni, a szerződés teljesítése érdekében a Megbízottal együttműködni.

 

VII. Felelősség

1. Felek a jelen szerződés alapján rájuk háruló kötelezettségeik teljesítéséért a másik féllel szemben felelősséggel tartoznak.

2. A Megbízott nem vállal felelősséget a jelen együttműködés alapján bármely jövőbeni értékesítési tranzakció létrejöttéért, az esetlegesen létrejött ügyletekkel kapcsolatos bármilyen körülményért.

3. Megbízó nem felelős az általa az együttműködéssel kapcsolatos adminisztráció és a jutalékok nyilvántartására működtetett informatikai rendszer esetleges hibája vagy a működéssel kapcsolatos –a Megbízón kívül álló okból felmerülő- bármilyen rendellenesség miatt.

4. Amennyiben egy ilyen hiba vagy rendellenesség ténye bizonyítást nyer, úgy Megbízó köteles a jutalékok nyilvántartásának hibáit korrigálni, az esetlegesen elmaradt jogos jutalékot a nyilvántartásban rögzíteni, valamint az esetlegesen jogosulatlanul a nyilvántartásba kerülő jutalékot a nyilvántartásból eltávolítani és ezen korrekciókat a következő elszámolásnál figyelembe venni. Megbízót ezzel összefüggésben a Megbízott vagy bármely harmadik fél irányába további felelősség vagy kötelezettség nem terheli.

 

VIII. Egyéb rendelkezések

1. Felek kapcsolatot tartanak fenn egymással a szerződés során felmerült problémák jelzésére és megoldására, valamint kölcsönösen törekednek arra, hogy a felmerült teljesítési akadályokat ésszerű határidőn belül elhárítsák, a szükségessé váló módosításokat írásban rögzítsék. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket megkísérlik kölcsönös egyeztetéssel peren kívül rendezni.

2. Felek a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben a másik félről tudomásukra jutott minden információt üzleti titokként kezelnek, kizárólag jelen szerződés teljesítéséhez használják fel, továbbá harmadik személyek számára semmilyen módon nem teszik hozzáférhetővé. E kötelezettség a szerződés megszűnése után is hatályban marad.

3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv kapcsolódó rendelkezései irányadóak.

 

 

 

IX. Kapcsolattartás

Kapcsolattartó Megbízó részéről:

név

terület

telefonszám

e-mail

Herskovits Péter

cégvezető

06 1 780 73 80

partner@szallodavoucher.com

 

Kapcsolattartó Megbízott részéről:

név

terület

telefonszám

e-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelen szerződés 3 oldalból áll, 2 egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet a felek elolvastak, közösen értelmeztek, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírtak.

 

Budapest, 201................

 

 

 

 

 

 

............................................                                      ………………………………

     Megbízó – Online Média Zrt.                                            Megbízott

 

 

 

 

Kérjük jelen szerződést 2 példányban nyomtassa ki, majd kitöltve, aláírva az alábbi címre postázza:

Online Média Zrt.  H - 1145 Budapest, Szugló utca 54.

A szerződést az alábbi linkre kattintva töltse le pdf formátumban: >>szerződés

 

 

 

 

 

 

 

 

Affiliate script PARTNER FAQ   |  HASZNÁLATI FELTÉTELEK